2023 ning November Shata hta Wa sarabyin Francis a myit mang yaw shada akyu hpyi ai lam

November 2, 2023

November, 2023

Wa sarabyin a matu akyu hpyi ya ai.

Chyoi pra ai Wenyi lam jahtoi ya ai atsam hte Wa Sara byin gaw shi hpe ap da ai sagu hpung hpe lam woi ning shawng tai nna shi a sagu rem magam hpe,  galaw shakut lu na matu kyu hpyi ya ai.