2023 ning October Shata hta Wa sarabyin Francis a myit mang yaw shada akyu hpyi ai lam

October 5, 2023

October , 2023

Synod zup hpawng a matu akyu hpyi ya ai.

Nawku hpung gaw, hpung masha madang shagu hte bawngban hkrum shaga nna, shada da madat ya na matu akyu hpyi ya ai. Chyoipra ai wenyi lam matsun ai hpe hkan sa nna, mungkan mungdan ni e kabai da hkrum ai, mungdan, myu sha ni hpe jawm yu lakawn na matu akyu hpyi ai.