2023 ning January shata hta Wa sarabyin Francis yaw shada let akyu hpyi ra ai lam

January 9, 2023

January, 2023

Machye machyang hpaji sharin ya nga ai ni a matu akyu hpyi ya ai.

Machye machang hpaji sharin ya nga ai ni gaw, hpaji sharin ya sha n ga, kasi kaja madun ya ai ni mung rai ra ai. sharin matsun ya nga ai ten hta, shada shing jawng hkat na malai, ma kaji ai ni, nchye n kaw re ni hpe tsawra matsan dum ai myit hte, garum ya lu na matu akyu hpyi ya ai.