April Shata na Wa Sarabyin a Yaw shada ai kyu hpyi na Lam

April 10, 2018

JA GUMHPRAW SUT HPAGA MASA LAM NI HTA LIT NGA AI MASHA NI

Ja gumhpraw sut hpaga masa lam ni hta lit nga ai masha ni gaw, masha law law n lu shang lawm hkra, ngam kau da ai ja gumhpraw sut hpaga masa lam ni hpe gwi gwi hte kabai kau nhtawm, zai ladat nnan ni hpe tam sawk mu chye nna amu shachyen galaw sa wa lu mu ga.