December shata na Wa Sarabyin a yaw shada ai kyu hpyi na lam

December 11, 2018

 

 

 

 

 

MAKAM MASHAM LAM HKU DAW JAU AI MAGAM

Makam masham lam hku daw jau ai magam gun hpai ai ni gaw, htunghking lailen hte seng nna byin nga ai masa hte htuk manu ai myu sha ga hte shada da bawngban jahkrum lam hpe galaw lu mu ga.