February Shata na Wa Sarabyin a Yaw shada Lam

February 21, 2018

Wa Sarabyin Francis gaw, anhte yawng, Shata shagu Mungkan ting a matu laksan akyu hpyi ya na yaw shada lam masat da let, shaning shagu dai lam ni hpe shadum jahprang ka madun da nga ai. Shata shagu hta mungkan ting kaw nga ai hpung masha ni yawng, Wa Sarabyin yaw shada ai lam a matu akyu hpyi ya nga ai. Nang hpe mung ndai akyu hpyi ai lam hta shang lawm na matu Wa Sarabyin saw shaga nga ai.  2018 ning February shata a matu Wa Sarabyin yaw shada ai akyu hpyi na lam gaw lawu na hte maren rai nga ai.

February – 2018                                                                                                       

MAYUN MAKOI KUMHPA SHA AI HPE TUP HKRAK NDANG KAU NA

Arung arai kunmi ni, mung masa hkan sha ai ni, shing n rai, Nawku makam masham ningbaw ningla ni mayun makoi kumhpa sha ai lam shagu hpe koi gam kau lu mu ga matu.