HKA N SAN SENG AI MAJAW ANA AHKYA AMYU MYU BYIN AI LAM

September 23, 2020

HKA N SAN  SENG AI MAJAW ANA AHKYA AMYU MYU BYIN AI LAM

23 September,2020

Anhte mungkan ga hta, shani shagu n san seng ai hka lu ra ai majaw machyi makaw hkrum ai ni, si mat ai ni nga ai. Hpa majaw dai zawn byin ai kun?

Hka kaw rawng ai ana ahkya ni, hka hta tun yawng nang ai dat tsi ni, lu hkrup ai majaw rai nga ai. Kan machyi ai, kan mase ai, htawkdang ana byin ai.  Grau nna, ma kaji ni hte asak kaba ai ni law law si mat nga ai. Bai nna, masat da ai rip kawp tara n hkan ai shara ni hta nhprang sut rai, ja lung seng htu ai, hkai sun ni hta dat tsi lang ai, jak rung rai shapraw ai majaw ga kata na hka maza wa ai, hka htung hka n san seng wa ai. Mungkan shara law law hta shawa yawng lang ai, rai hkrut sabya tsi, jasan jaseng ai tsi, “chemical” ni gaw hka-shi hka-nu, hka nawng, panglai, ni de lwi bang  wa ai majaw hka baza wa nga ai.

                 Bai nna shara nkau mi hta hka grai taw nga ai ten, masha nkau mi gaw tingkyeng myit hte, Hka shi hka nu ni hpe dut sha na chyu sha myit nga ma ai. Kaja wa nga yang hka san lu la na lam gaw masha marai shagu, lu la ging ai   ahkaw ahkang kaba rai nga ai. Dai gaw shingra tara ahkaw ahkang mung rai nga ai, kaga shinggyim ahkaw ahkang a ningpawt madung mung rai nga ai.

Tingkyeng myit rawng nna Hka shi hka nu ni hpe dut sha na chyu sha myit  ai ni gaw, Lu hka n lu nna matsan jamjau hkrum ai ni a ntsa e shinggyim wuhpung hte seng ai “hka” kaba kap nga ai. Hpa majaw nga yang shanhte lu la ging ai sak hkrung ra ai ahkaw ahkang hpe pat kau ya ai majaw re. Ndai “hka” ni hpe daw chyen sha pyi nhtang jaw na matu, hkam kaja lam hta madi shadaw na matu gumhpraw ni grau tam jat ra ga ai.

Rai tim, mungdan n kau mi gaw hka nhpaw n-ya lu lang nga ai majaw, ra ai hta jan nna, lang shama kau nga ma ai. Lu Hka hte arung arai ni hpe, ra ai hta jan nna lang lahpawt kau ai. Dai laikyang gaw hpang de manghkang kaba byin wa na rai nga ai. Dai re majaw, Hka hpe gara hku sadi sharam lang na ngu ai lai kyang myit masa hte, hka hpaji ladat, htung hking myit jasat lam ni hpe gram wa ra sai nga nna Wa sarabyin aja awa shadum ya nga ai.

Dai rai yang, anhte  ta tut hpa galaw na ta.?

  1. Nang shat shadu, rai hkrut, Hka shin ai shaloi hka sharam lang u.
  2. Na nta na hka pyun hpe ndum shamyi hpaw malap da nna hka, shama ai lam sadi u.
  3. Mare kahtawng ni hta, hka htung, asan sha da u.
  4. Hkashi hkanu, hka nawng ni de baza hkum gabai bang mu.
  5. Hka htung makau hkan, rai hkrut, hka shin, satpya ntsin jaw ai lam sadi u.
  6. Hka htung makau de, U, wa, dumsu, du sat ni, baza da ai lam sadi u.
  7. Nang a matu shani shagu san seng ai hka law law lu u.

N dai lam ni hpe jawm shakut ga ngu saw shaga dat ga ai law.

 

Wa Sarabyin Francis