HKRISTAN WENYI SAK HKRUNG LAM

May 16, 2018

Wenyi sak hkrung lam  “Spirituality” ngu ai gaw Latin ga “spiritus”  “Nsa” ngu ai ga hkum kaw na pru wa ai rai nga ai. Asak ahkrung nga na matu  nsa sa ai, hkrung nga ai ngu mayu ai rai nga ai.  “Ruah” ngu ai Hebre ga mung “Nsa”  “Wenyi, Nbug” rai nna asak jaw ai, jahkrung ai lachyum rai nga ai. Shinggyim masha hpe grau sung ai hte hkum tsup ai makam masham de shamu ya ai rai nga ai.

 

Ndai makam masham lam gaw Madu Yesu a mung sung lam hpe grai dam lada ai hku chye madat hkap la lu na matu Chyoipra ai Wenyi shadut ai hte lam madun ya ai lam re majaw, Hkristan sak hkrung lam a akri madung rai nga ai. Hkristan sak hkrung  lam a pandung hpe sung htum ai hku chye madat hkam sha ai lam rai nga ai. Dai re majaw Chyoipra ai Wenyi a marang e, Madu Yesu hta Kawa Karai Kasang hte kahkyin gumdin lu ai lam rai nga ai

  1. Hkristan Wenyi sak hkrung lam gaw, Karai Kasang hte shi a sung htum ai tsawra myit hpe hkap la ai rai nga ai. Ahte gaw Karai Kasang a mai kaja ai hte shi a tsawra ai lam hpe myit aru yu let hkam sa shatup na matu shaga la hkrum ai ni rai nga ga ai. Karai Kasang hpe tsaw ra ai myit gaw, wenyi asak hkrung lam hpe shabyin ya ai. Chyoipra ai Wenyi mahtang gaw Nawku Hpung hte hpung masha shagu hpe Karai Kasang anhte hpe tsawra ai zawn, shada da tsawra lu na matu garum ya ai.
  2. Hkristan Wenyi sak hkrung lam gaw Chyoipra ai Wenyi anhte hta shamu nga ai hpe shadum ya ai hta n ga, anhte ra kadawn ai, anhte ra mayu ai dingkyeng myit masin hpe shading sharia ya ai. Hkye hkrang la ai lam gaw kam sham ai wa hte Karai Kasang jawm pawng yang chyu sha byin mai hpe shadum ya ai.

Karai Kasang the kahkyin gumdin ai gaw, kam sham ai masha shagu hta Karai Kasang a wenyi shanu nga ai hte kam sham ai wa a prat Karai Kasang  a tsawra ai hta rai nga ai lam hpe hkap la ai rai nga ai. Dai majaw Hkristahn Wenyi  sak hkrung lam gaw, Karai Kasang  hte shinggyim masha matut mahkai ai lam rai nga ai.

  1. Hkristan Wenyi sak hkrung  lam gaw, masha langai hkrai hte sha seng ai n rai, wuhpung wuhpawng a hkye hkrang la ai lam hpe shadum ya ai.  Hkye hkrang la ai lam gaw masha langai hkrai a matu shi chyu byin wa ai n rai,Karai Kasang gaw prat shagu na masha law law hpe,  Madu Yesu hta Chyoi Pra ai Wenyi a amu magam hte kakyin la nna hkye hkrang la nga ai. Ndai gaw, Karai Kasang hpe tsawra ai myit hte htingbu wa hpe tsawra ai myit hpe karan ginhka kau n mai ai hpe shadum ya ai. Karai Kasang gaw shi a kasha Yesu a marang e, ahte hpe asak jaw nna, tsawra nga ai zawn ahte mung shada da tsawra lu na matu lata nna shaga la hkrum ai ni rai nga ga ai.

Liturgy