“Madu Yesu a numpan kaji” 1st Oct,2020

October 1, 2020

Lisieux  mare na San pra ai Theresa  a matsun maroi ga ni   

  1. Masha marai shagu numri pan chyu ra ai rai jang, ginhtawng ta a tsawm htap ai du hkra ladaw ni mat mat na rai nga ai.
  2. Ngai si ai hpang, sumgsing lamu du jang, numri pan ni hpe jahkrat dat ya na. Sumsing mungdan na nye prat hpe shinggyim masha ni a matu sha aten jai lang na.
  3. Chyoipra sanseng ai ngu ai gaw, wa karai kasang myitra ai hpe sha hkan galaw ai hte, Karai Kasang byin shangun mayu ai hku asak hkrung ai hpe ngu mayu ai.
  4. Jet ai tsawra myit ngu ai gaw,manang wa ai n-gun kya ai lam hpe hkam sharang ya ai, manang wa a n-gun kya ai lam hpe n yu mau ai, Shi a kaji dik ai kaja lam hpe shakawn ya ai.