March Shata na Wa Sarabyin a Yaw shada ai kyu hpyi na Lam

March 3, 2018

March – 2018

MAKAM MASHAM SHAKUNG SHALAT AI HKRANG MASA HTA HTAULI HTAULA GINHKA MARAM CHYE NA MATU

Nawku hpung gaw makam masham shakung shalat ai hkrang masa hta htauli htaula masam maram ginhka chye na lam hpe tinang hkumnan mung, shawa hte mung grai ahkyak ai hku mu mada manu shadan chye wa lu na matu.