Masha gaw tsawra ai myit n nga jang asak n hkrung lu ai

September 18, 2020

Masha gaw tsawra ai myit n nga jang asak n hkrung lu ai

 

Shinggyim masha gaw, shi hkum shi n chye ai ten,

tsawra ai myit hpe n tsun hpaw lu ai ten,

Tsawra ai ngu ai hpe n hkrum yu ai ten,

Tsawra ai hpe n hkam sha yu ai ten,

Tsawra ai myit nga ai uhpung uhpawng hta n shang lawm yu ai ten

ni gaw, shi a prat lachyum n pru ai ten rai nga ai.

Hkye La Madu Hkristu gaw “shinggyim masha hpe Shi hkum madun dan ai”. Dai gaw hkye hkrang la ai mung sung ga sung rai nga ai. Ndai lam hpe chye na ai gaw shinggyim masha rai nga ai. Yesu gaw, hkik hkam ai, sari sadang rawng ai, manu numnak rawng ai re hpe masha gaw chye la ai.Hkye hkrang la ai mungsung gasung hta masha gaw ningnan bai tai wa ai. Masha gaw ningnan bai hpan hkrum ai! Ngu tsun lu ai! “Yuda wa ngu na mi n nga, Heleni wa ngu na mi n nga; mayam ngu na mung n nga, shanglawt ngu na mung n nga; la-sha, num-sha ngu na mung, n nga lu ai (Gal.3:28).

Masha gaw tinang hkum hpe npawt ndung hkren chye lu na matu Hkristu hpang de shang wa ra ai, shi hkum hpe chye na matu Hkristu masha atai la ai, hkye hkrang la ai mabyin kata de shang wa ra ai. Ndai byin yan hta masha gaw shi kata e shang wa ai rai jang, Karai Kasang hpe shi nawku ai gaw asi si wa na sha n-ga shi hkum hpe shi mau na re. “Hkye la Madu hpe shi lu la ai rai jang”, Hpan Madu a man e shi kade daram manu dan ai hpe shi chye na re.

Hkristu hpang de shang wa na matu, majoi mi, adaw achyen, n tsa lam, sha n rai.     shi a n-gun kya lam hte mara kap nga ai rai tim, Hkristu hpang de htep sa wa ra ai. Madu Yesu hpang de hkum hkrang myit masin, hkum ting nawng sa wa ra ai.

Wa sarabyin John Paul II, Encyclical Redemptor Hominis (1979), 10