May Shata na Wa Sarabyin a Yaw shada ai kyu hpyi na lam

May 11, 2018

 

      HPUNG MASHA NI A SASANA MAGAM

Dai ni na mungkan hta hkrum katut sha taw nga ai mayak mahkak, manghkang lam ni hpe prat masa arung arai ningnan ni hte hpung masha ni galaw ra ai laksan sasana amu hpe  jahkum shatsup ya lu na matu.