NU MARIA KAW JINGHPAW MUNGDAW HPE AP YA AI

February 21, 2018

AKYU HPYI GA

Oh, Nu Maria e, Nang hpe Jinghpaw Mungdaw Karai Kanu Nang Shayi ngu Shing teng amying dai daw let, Shakawn ga ai. Chyoi Pra ai Nang Shayi Nu Maria e, anhte Jinghpaw Mungdaw hpe makawp maga bau sin la mi, ngwi pyaw simsa galu kaba awng dang wunli lu u ga, Karai Kasang a hpung  shingkang lu ai, Jinghpaw Mungdaw rai u ga ngu,   Nu Maria Nang shayi  a lata hta ap da ga ai law.  Amen.

Ave Maria (3) lang,

Shakawn Kungdawn Ga