Paska Ladaw Laban (4) na Mungga

April 20, 2018

Paska Ladaw Laban (4)                      22nd April 2018

Kaja ai sagurem wa gaw shi a hkrung rawt sai asak anhte hpe garan ya na matu shi a asak ap nawng kau sai

Samuela laika langai hta ramma Dawi gaw dai Hpilisti masha share la ngang Goliat hpe kasat na matu ap nawng ai lam hti yu ga ai. Hkawhkam wa gaw, “Nang ma sha naw rai nga n dai, dai wa gaw kaji kaw nna majan gun man sai” ngu nna Dawi hpe tsun nu ai. Dawi gaw, “Na a mayam nye wa a sagu ni rem nga ai shaloi, hkanghkyi, atsap sa nna, sagu hpung na sagu kasha la sha mat wa yang, ngai hkan shachyut nna, sagu kasha hpe shi a n-gup na shaw la we ai, ngai e htim kawa wa yang, shi a mun hta magra shading nna kayat sat kau we ai. Dai n kam n sham ai Hpilisti wa hpe mung dai hte maren di na we ai (1 Sam 17:33-36) ngu bai htan sai. Anhte yawng chye ai hte maren Dawi ma gaw dai Goliat hpe lakli hte n lung langai mi hte sha gasat kau sai.

Moi prat na sagu rem ni a hkrit hpa gaw dai nam maling na matse du sat ni sha n rai, lagu lagan damya ni mung rai nga ai. “W. M Thomson” shi ka ai “Lamu ga hte laika buk” hta mung yawn hkyen hpa mabyin langai ka da ai. Lani mi na aten, “Tabar” bum makau mayang hta, sagurem shabrang marai mi gaw shi sagu ni hpe rem sin nga yang, akajawng sha lagut damya masum gale sa wa ai. Shabrang ma dai, hpa byin wa na hpe chye ai rai tim, n hprawng ai sha tsap nga let, sagu ni dai lagut damya ni a lata n du u ga, shakut sai. Hpa jahtum e gaw shabrang ma dai, shi rem sin ai sagu ni a matu asak jaw kau ra sai.

Ndai zawn moi prat na sagurem ni, shanhte a sagu hpung a n tsa, sak jaw ap nawng ai lam gaw Karai Kasang hpe sagurem hte gashadawn na matu chyum laika ka sara ni hpe shatsam sai. Karai Kasang gaw ngai sagu hpe rem ai wa rai nga ai, si ai hkaraw a shingnip hta e ngai hkawm sa wa timung, ngai aru ara hpe n hkrit nngai (Sh.k 23:1-4) nga nna shakawn kungdawn sara wa mahkawn da sai.

Israela Nawku hpung a ningbaw ni mungkan n tsa hta Karai Kasang a shara la sai hte shanhte hkum nan mung sagurem ni hte shingdaw sai. Raitim lai sai aten ladaw mi hta, Israela ningbaw ni gaw dai hpe grit nem shangun sai. Ndai lam byin pru ai shaloi, myihtoi Ezekela gaw tinang hkum hpe sha bau ai Israela sagurem ni gaw dingnye lu mu ga, sagu ni hpe n bau myit dai, gawng kya ai sagu ni hpe, nanhte n-gun shaja ai n rai, machyi hkum ai sagu hpe, shamai ya ai n rai, n ra daw ai sagu hpe, ahkyen kayawp ai n rai, masha gawt la mat ai sagu hpe, hkan mawai la ai n rai, nanhte gaw myit ja nna a dip arip hte shanhte hpe reng myit dai.. sagurem ni e, Karai Kasang ga madat mara mu, Karai Kasang ning nga ai… ngai a sagu ni hpe shanhte a lata na ngai hpyi la nna… sagurem wa langai mi hpe mung ngai san da nna, sagu ni hpe shi rem nga na ra ai, shi gaw nye a shangun ma Dawi rai na ra ai, shi sagu ni hpe bau nna, dai ni a sagurem wa tai na ra ai” ( Eze 34: 2-4,9-10,23) nga nna tsun da sai.

Dai ni hti ai kabu gara shiga hta gaw ndai lam ni hte shai nga ai. Yesu tsun ai,”Ngai gaw sagurem wa kaja rai nngai, sagurem wa kaja gaw, sagu ni a matu tinang a asak nawng ya kau lu ai,…. nye a n sen madat na mara ai. Shaloi sagu hpung langai sha, sagurem wa langai sha, rai na ra ai.” Tsun mayu ai gaw, myihtoi Ezekela tsun da ai gaw Madu Yesu hta dik wa sai. Sagurem wa kaja Dawi zawn, shi gaw gawng kya ai, myit kaji ai, machyi ai sagu ni hpe yu lajang nna, dam mat ai hte mat mat ai sagu ni hpe tam na lawan nga ai. Madu Yesu dai hta jan nna galaw sai, sagu ni a matu shi a asak ap nawng kau sai. Dai hta grau ai lam gaw, si ai kaw na bai hkrung rawt ai hte ahkrung nga sai shi a asak hpe shi a sagu ni hpe garan jaw ya sai.

Dai ni hti ai chyum mungga daw (1) hta Petru tsun ai lam mung rai nga ai. Chyahten labye wa mai tsai wa ai gaw Yesu Hkristu a mying ningsang hte re ai lam tsun dan sai. Kasa Petru gaw masha ni hpe Yesu hta kam sham ai hte wenyi shamai shatsai hkrum lu na saw shaga sai. Dai gaw chyum mungga daw (2) hta kasa Yawhan tsun ai lam mung rai nga ai. Shi gaw, Madu Yesu a marang e anhte gaw Karai Kasang a kashu kasha ni tai wa sa ga ai. Anhte a mahtai gaw hpa mi rai na kun?

Sawn Sumru mai ai lam:  Madu Yesu ngai a sagurem wa tai n na shi a asak ngai a matu nawng kau ya sai majaw Karai Kasang hpe chyeju dum nga ai kun? Sagurem wa kaja Madu Yesu a kasi kaja mada la nna, ngai a kun dinghku u hpung hta kaja ai sagurem wa ngai kaning rai tai lu na rai?