San Pra ai Charles Borromeo (4 November 2019)

November 5, 2019