September shata 2019 hta Wa Sarabyin a yaw shada ai kyu hpyi na lam

September 9, 2019

Universal – Communication and Recociliation

That politicians, scientists and economists work together to protect the world’s seas and oceans.

Nyayawng Ngapra – Mung Masa, Hpungtanghpaji, Sut Masa ninghkring ni

Nyayawng Ngapra – Mung Masa, Hpungtanghpaji, Sut Masa ninghkring ni, mungkan na Panglai ni the Nammukdara kaba ni hpe makawp maga ai amu hpe rau jawm galaw lu mu ga.