Tarahkaw Sara Tai Na Matu, Karai Kasang Shaga La Ai Lam

April 6, 2019

                                       (Karai Kasang Shaga La Ai Lam)

Joe Paprocki ngu ai wa ka da ai “The Catechist’s tollbox” ngu ai laika hta “Catechist” shing n rai “catechisis” ngu ai ga gaw Greek ga rai nna, shi a lachyum gaw, hpungtang kashaw ai, kadu ai nsen ngu ai re. Dai gaw, makam masham hpe n-gun dat, kangka ai hte sharin shaga ai shaloi, kadu ganan wa nna hpungtang kashaw wa ai hte maren hkaw tsun sharin shaga ai ni hpe ngu mayu ai” rai nga ai. Jinghpaw hku “Catechist” ngu ai ga hpe Tarahkaw Sara nga nna shamying da ga ai. Daini Jinghpaw mungdaw kaw magam gun hpai ai kanu kawa Tarahkaw Sara langai mi a lit gaw grai law la nga ai. Makam masham nhtoi hpe shalai ya ai sha n-ga, hpung masha ni hpe woi zinlum ai sagu rem magam hte Hpung masha ni rawt jat galu kaba wa na lam ni a matu, seng ang ai ginwang up Jau ni matsun madun ai hte maren  jawm galaw sa wa ra nga ai.

          Vatican kaw nna 1993 ning hta shapraw dat ai “Makam masham sharin lam matsun madun laika”  (General Directory for Catechisis) ngu ai laika 231 hta Tarahkaw Sara (Catechist) ngu ai gaw, makam masham nhtoi hpe masha ni hpe garan kachyan na matu, Madu Yesu a shaga la ai hpe hkam la nna, shi matsun ai hte maren, hkan galaw shatup ai ni rai nga ai” nga ai. Tarahkaw Sara magam galaw ai hta akyu nga na matu, makam masham kaba nna kabu sharawng awng ai myit hte atsang awang amu galaw ra ai.

          Tarahkaw Sara tai na shaga la ai lam a npawt nhpang  gaw, Kashin Kamun hte N-gun Shaja Sakrametu hkam ai hta lai nhtawm, laksan Chyoi Pra Wenyi shaga la hkrum ai rai nna, laklai ai chyeju hte magam gun hpai ai hpe Nawku Hpung hkap la ai the Saradaw a up hkang tara e mung madi shadaw ya ai kaw nna byin pru wa ai re (CEP 2).

          Wa Sarabyin Francis tsun ai mungga langai mi hta, “Tarahkaw Sara tai na matu shaga la ai gaw, shanhte a sasana amu hpe daw jau ai myit hte galaw na matu re. Kabu gara shiga hkaw tsun ai amu hpe sharawng awng ai myit hte tatut galaw na rai nna, dai magam bungli hpe galaw sha ai amu zawn n mai shatai ai. Sasana amu gaw daw jau ai amu rai nna, Tara hkaw ai hta tatut amu madun let sakse hkam la ra ai. San Pra ai Francis Asisi gaw, matsan mayan hkrum ai ni hpe kawan katsan ai, ma kaji ni hpe sharin shaga lam madun, garum shingtau ai, matsan ai ni hpe lu sha jaw ya ai lam ni hte Tarahkaw Sara ni a lit hte amu magam hpe shi hkrak sakse hkam madun dan ya sai. Hkrak tsun ga nga yang, kanu kawa Tarahkaw Sara tai ai gaw Nawku Hpung hta daw jau na matu rai nga ai. Karai Kasang jaw ya ai chyeju kumhpa hpe bai shalai ya na matu shaga la ai,” nga ai (July 14, 2017).

          Tarahkaw Sara tai na shaga la ai gaw, laksan Chyoi Pra Wenyi shaga la hkrum ai rai nna Karai Kasang a mungdan lam hkaw tsun na matu rai nga ai.  Kashin Kamun, N-gun Shaja Sakramentu hkam la sai ni yawng gaw, Myihtoi aya, Jau aya, hte Hkawhkam aya hpe dagraw la sai majaw, Nawku Hpung hta Yesu a sasana amu ni hpe shang lawm na ahkaw ahkang lu ga ai. Tarahkaw Sara hpe shaga la ai hte sasana galaw na matu gaw, Yesu hpe tsawra chye chyang ai hta madung tawn da nna, Kabu Gara Shiga hpe hkaw tsun sakse hkam na matu, sasana amu galaw na matu hte, kaga masha yawng makam masham hta Yesu hpe hkap la na matu rai nga ai. Shaga la ai hta Yesu zawn Kawa Karai Kasang a mungdan gaw gap na matu hte Shi hpe shakawn shagrau na matu rai nga ai.